Liliana PLATON 

Șef departament
Lector universitar, doctor

E-mail: liliana.platon@udu.utm.md
Adresa: bd. Dacia, 39, blocul de studii nr. 9

 

Departamentul Urbanism și Design Urban a fost instituit prin ordinul Rectorului Universității Tehnice a Moldovei nr.279-r din 16 mai 2016. Actualmente Departamentul UDU administrează două programe de studii: 0731.4 Planificare urbană și regională și 0212.2 Design interior, cu două domenii generale diferite: 021 Arte și 073 Arhitectură și construcții. Pentru mai multe detalii despre activitatea UDU vezi aici.


Misiunea Departamentului UDU.

 • Creșterea nivelului profesional de studii și vizibilitatea acestora pe plan național și internațional;
 • Alinierea directivelor procesului de studii în conformitate cu exigenţele standardelor educaționale europene în învățământul superior, raportate la necesităţile și cerințele pieţei actuale de muncă;
 • Formarea specialiştilor de înaltă calificare cu pregătire universitară şi postuniversitară conform programelor de studii, competitivi pe piaţa muncii naţionale şi internaţionale;
 • Cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicativă, susţinerea şi dezvoltarea creativităţii tehnice;
 • Asigurarea condițiilor optime de studii și bunei instruiri a studenților și masteranzilor specialităților din cadrul Departamentului UDU.

 Scopul principal al Departamentului UDU este dezvoltarea studiilor profesionale în domeniul programelor la un nivel superior.

Forme de studii.

În cadrul Departamentului UDU studiile se efectuiază în limbile română şi rusă, cu finanţare de la bugetul de stat şi cu taxă de studii prin contract, fiind organizate în două cicluri: studii superioare de licenţă (240 ECTS) cu o durată de 4 ani la învăţământ cu frecvenţă şi 5 ani învăţământ cu frecvenţă redusă; studii superioare de master la ambele domenii, învăţământ cu frecvenţă (90 ECTS) cu o durată de 1,5 ani.

Programe de studii.

Planificare urbană și regională aici.

Ciclul I – Licență este focusat pe formarea urbaniștilor de înaltă calificare pentru cele mai importante dimensiuni ale economiei naționale, cum ar fi:

 • Sectorul elaborării și realizării proiectelor urbanistice și planurilor de amenajare a teritoriilor localităților;
 • Sectorul construcției, proiectării și exploatării construcțiilor industriale și civile;
 • Sectorul organizării siguranței la trafic și circulație urbană;
 • Sectoarele de administrare și management al instituțiilor de profil private și de stat.

Studiile universitare Ciclul II-Masterat la profilul 0731 Planificare Urbană și Regională, se axează pe promovarea științifică a domeniului de planificare urbană oferind posibilitatea continuării studiilor prin doctorat, formând capacități de creare a unor noi concepte de planificare a localităților și dezvoltare durabilă a teritoriului.

Pentru informații în limba engleză  accesează aici.

Pentru informații în limba rusă accesează aici.

Design interior

Ciclul I – Licență este axat pe formarea creatorilor de design interior de înaltă calificare cu abilități atât inginerești cât și artistice, optime în fața solicitărilor actuale ale societății contemporane:

 • Sectorul de proiectare și amenajare interioară a obiectelor rezidențiale particulare;
 • Sectorul edificiilor administrative, gestionarea inteligentă a spațiilor interioare;
 • Sectorul spațiilor atipice, industriale, medicale, termo-balneare etc., soluționări inovatoare;
 • Sectorul creativ de reanimare și decorare estetică a mediului prin soluții artistice de consolidare stilistică a ambianței interioare.

Studiile universitare Ciclul II-Masterat la profilul 0212  Design interior oferă calificare științifică în domeniul designului de interior, cu potențialul de continuare a studiilor prin doctorat și formularea unor concepte inovatoare în domeniul designului.

Pentru informații în limba engleză  accesează aici.

Pentru informații în limba rusă  accesează aici.

Obiectivele Departamentului:

 • Promovarea programelor de studii Design interior și Planificare urbană și regională în plan național și internațional;
 • Promovarea calitativă a planurilor de învățământ și noilor strategii de predare-învățare și evaluare, optime în domeniul specialităților;
 • Sporirea nivelului de calificare profesională a cadrelor didactice;
 • Crearea oportunităților de parteneriat, schimburi de experiențe, colaborări și mobilități academice pentru studenți și cadre didactice;
 • Asigurarea condițiilor și bazei tehnico-materiale moderne în procesul de instruire.

Oportunități:

 • Dezvoltarea sincronă a ambelor specialități, evoluând spre noi posibilități de formare profesională în domeniile de studii;
 • Internaționalizarea procesului de învățământ. Inițierea unui program de învățământ cu participarea universităților de peste hotare în studii cu caracter practic-aplicativ, ce ar oferi posibilitatea calificării la un nivel înalt profesional;
 • Extinderea parteneriatelor cu entitățile economice și atragerea de investiții la departament, ținând cont că există cerere sporită pe piața muncii de specialiști în domeniile programelor de studii;
 • Dezvoltarea mobilității studenților și a cadrelor didactice prin colaborări cu instituțiile de profil din străinătate;
 • Optimizarea procesului de predare-învăţare, evaluare prin implementarea tehnicilor și tehnologiilor moderne în domeniile profesionale;

Cooperări naționale și internaționale.  

Departamentul UDU urmărește o dezvoltare a cooperărilor naționale și internaționale prin următoarele acțiuni:

 • Stabilirea și menținerea contactelor de colaborare cu instituțiile științifice din România, Ucraina și Rusia, în scopul obținerii unor oportunități de formare profesională a studenților și posibilități de perfecționare a cadrelor didactice;
 • Implicarea cadrelor didactice și studenților în programe de mobilitate academică, proiecte științifice, transfer tehnologic ș.a. naționale și internaționale;
 • Sincronizarea procesului didactic cu practicile instituțiilor superioare din străinătate în scopul obținerii oportunităților de mobilitate academică, schimburilor de experiență, diplomei duble etc.
 • Implicarea studenților și masteranzilor în concursuri, festivaluri, forumuri internaționale cu creațiile proprii realizate în cadrul procesului de studii la Departamentul UDU.

Realizări.

Departamentul Urbanism și Design Urban s-a manifestat prin implicare în proiecte științifice/studii de fezabilitate cu IM CHIȘINĂUPROIECT; INCP URBANPROIECT; companiile SERMINDES; Arhideea; Creativ Interior Studio; ARTK; Balmarin Proiect; Design D3; L Interior; DAS interiors; Key Interiors ș.a. De asemeni prin realizarea proiectelor de amenajare urbană și design interior din cadrul cadrul UTM și altor instituții din țară. În urma realizărilor departamentul a obținut multiple distincții de participare în cadrul concursurilor, festivalurilor internaționale: The IV; V, VI; VII; VIII; IX- International Festival of Architectural, Civile Enginereeng and Design Schools of Eurasia; INSPIRELE AWARDS 3rd PALACE; CONSTRUCT-HOME ediția a V-a ș.a.

Absolvenții Programelor de studii PUR și DIN sunt foarte solicitați pe piața muncii atât din Republica Moldova cât și în afară, deoarece acumulează cunoștințe și abilități polivalente necesare în domeniile specialităților:

Corpul profesoral – didactic actual al Departamentului UDU este alcătuit din 18 cadre didactice titulare, dintre care: 3 doctori, conferențiari universitari, 2 doctori, lectori universitari și 5 doctoranzi.

Considerații finale. Departamentul Urbanism și Design Urban este o subdiviziune cu tradiții frumoase, vizibilitate bună și programe atractive, care încununează poziția prestigioasă a UTM în palmaresul instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova.