Vera GUŢUL

Șef departament
Conferențiar universitar, doctor

Tel: +373 22 77-38-33
E-mail: vera.gutul@acagpm.utm.md
Adresa: bd. Dacia, 39, blocul de studii nr. 9

INFORMAŢII GENERALE

Decizia de reorganizare a Facultății Urbanism şi Arhitectură și de înființare a Departamentului ACAG şi PM a fost adoptată prin Hotărârea Senatului UTM din 26.05.2015 şi confirmată prin ordinul rectorului UTM nr.235-sp din 10.06.2015.

Departamentul ACAG şi PM a fost creat pe baza catedrelor de profil „Alimentări cu Căldură şi Gaze, Ventilaţie” (ACGV – anul fondării 1977) şi „Ecotehnie, Management Ecologic şi Ingineria Apelor UNESCO/Cousteau”

În cadrul Departamentului ACAG şi PM sunt instituite trei Programe de Studii şi numiţi șefi de program, precum urmează:

 • Programul „Ingineria Sistemelor Termice de Gaze și Climatizare pentru Clădiri”, șef program Leanca Livia lect. univ.;
 • Programul „Ingineria și protecția apelor”, șef program Ioneţ Ion conf. univ. dr.;
 • Programul „Ingineria mediului”, șef program Ioneţ Ion conf. univ. dr.

Misiunea Departamentului

– crearea, dezvoltarea şi consolidarea unei noi generații de ingineri – constructori şi manageri instalatori, apți să activeze în condițiile actuale extrem de dificile a concurenţei de piaţă, precum şi circumstanțele generate de crizele politice, sociale, economice, juridice, energetice, ecologice şi nu în ultimul rând cele tehnologice, care amenință şi provoacă în permanent societatea.

Obiectivul Departamentului

– identificarea şi studierea de pe pozițiile noilor orientări faţă de energetica construcțiilor, a soluțiilor moderne eficiente şi ecologice a clădirilor şi sistemelor de instalații aferente, destinate pentru asigurarea confortului și calității mediului interior şi exterior, focalizarea acestora spre formarea şi dezvoltarea continuă a competențelor generale şi specifice relevante necesare inginerului absolvent al programelor departamentale de studii.

Pregătirea inginerească de înaltă calificare Departamentul Alimentare cu Căldură, Apă, Gaze şi Protecţia Mediului o asigură prin promovarea studiilor universitare în cadrul a trei cicluri dinstincte:

 1. a) Studii superioare de licenţă Ciclul I (240 credite) – în cadrul cărora se realizează pregătirea inginerilor licenţiaţi pe următoarele trei domenii de formare:
 • Inginera Sistemelor Termice de Gaze și Climatizarea pentru Clădiri (ISTGCC).
 • Alimentări cu Apă, Canalizări (AAC).
 • Ingineria Mediului (IM).

Studiile în cadrul ciclului I sunt promovate prin două forme de studii  – cu frecvenţă la zi şi cu frecvenţă redusă, durata studiilor fiind la zi patru ani, iar la frecvenţă redusă cinci ani.

La finalizarea studiilor superioare de licenţă absolvenţilor domeniilor nominalizate de formare li se acordă titlul de Inginer Licenţiat. 

 1. b) Studii superioare de master Ciclul II (90 credite) – destinate pentru deţinătorii diplomelor de licenţă, absolvenţi a domeniilor nominalizate de formare (ciclul I) sau echvalentele acestora, precum şi pentru deţinătorii diplomelor de studii superioare a specialtăţilor înrudite.

Studiile de master în cadrul Departamentului ACAG şi PM pot fi promovate la următoarele programe:

 • Ingineria Instalaţiilor de Asigurare a Microclimei în Clădiri (IIAMC).
 • Managementul Sistemelor de Inginerie Sanitară şi Protecţia Mediului (MSISPM).

Studiile de master sunt organizate cu frecvenţă la zi pe o durată de 1,5 ani. La finalizarea studiilor după susţinerea cu succes a tezelor de master, absolvenţilor programelor nominalizate de master li se acordă titlul de Master în Inginerie cu specificarea în diploma de master eliberată absolventului a domeniului (programului) respectiv de studii.

 1. c) Studii superioare de doctorat Ciclul III – organizate pentru absolvenţii studiilor superioare de master (ciclul II) cu o durată de trei ani la studii cu frecvenţă la zi şi de patru ani la studii cu frecvență redusă.

În cadrul Departamentului ACAG şi PM studiile doctorale sunt promovate la specialitatea ştiinţifică:

 • 03 – Reţele Inginereşti în Construcţii

La finalizarea studiilor şi după susţinerea cu succes a tezelor de doctor elaborate, absolvenţilor li se conferă titlulul ştiinţific de  Doctor în Științe inginerești.

În cadrul programului de studii ISTGCC (ACGV)  până în prezent au fost pregătiţi şi promovaţi  în total 2650 ingineri, iar în cadrul programului de studii AAC (IPA) au fost pregătiți 1674 specialiști cu calificare ingineri licinţiaţi/constructori în domeniile respective.

În cadrul studiilor superioare de master ciclul II, prin intermediul programei de master „Ingineria instalaţiilor de asigurare a microclimei în clădiri”  au obţinut diplome de master 194 absolvenţi și în cadrul programului de studiu ,,Managementul Sistemelor de Inginerie Sanitară şi Protecţia Mediului ”  au absolvit 109 persoane.

La fosta catedră „Alimentări cu căldură şi gaze, ventilaţie” în rezultatul promovării şi finalizării cu succes a studiilor doctorale, de către absolvenţii catedrei au fost susţinute 8 teze de doctor în tehnică şi o teză de doctor în pedagogie. La programul  ,,Ingineria şi Protecția Apelor” au fost susținute 7 teze de doctor în tehnică.

ACTIVITATEA DIDACTICO – METODICĂ

Profesorii departamentului  ACAG și PM asigură procesul didactic la ciclul  I de licență în cadrul a trei facultăți – Facultatea Urbanism și Arhitectură, Facultatea Construcții, Geodezie şi Cadastru, Facultatea Energetică și Inginerie Electrică precum și  pregătirea postuniversitară la ciclurile  de master și doctorat.

Planificarea și desfășurarea procesului de studii în cadrul Departamentului ACAG și PM , are o importanță deosebită în formarea specialiștilor calificați și competenți. Activitatea profesorilor în domeniul didactico-metodic include:

 • adaptarea şi corelarea sistematică a programelor de învăţământ la standardele învățământului european şi mondial din domeniu;
 • actualizarea continuă a planurilor de învăţământ pentru ciclul de licenţă şi de master sub aspectul corelării mai adecvate a acestora cu cerinţele societăţii şi ale mediului de afaceri, precum şi a facilitării angajării absolvenţilor în câmpul muncii;
 • elaborarea noilor metode, forme şi mijloace de instruire, proiectarea didactică a activităţilor;
 • elaborarea și actualizarea de curricula, fișa disciplinelor predate din perspectiva centrării pe student și a formării de competenţe necesare pentru calificarea profesională;
 • ghidarea de către profesori a activităţii individuale a studenţilor;
 • asigurarea organizatorică şi metodică a stagiilor practice de instruire şi în producţie;
 • elaborarea şi editarea materialelor didactico-metodice: manuale, module de curs, culegeri de probleme,  îndrumare de laborator şi de proiectare.
 • promovarea consecventă și implementarea a metodelor moderne de predare-învăţare, inclusiv prin aplicarea tehnologiilor informaţionale.

Procesul de predare-învăţare în cadrul programelor departamentale de studii se realizează în baza curriculumului disciplinar cursurilor academice (prelegeri, lecţii practice sau seminare, lucrări de laborator) şi a proiectării didactice respective (elaborarea lucrărilor şi proiectelor de an).

Un rol important în organizarea procesului didactic pe discipline de studii, îi revine titularului disciplinei (cadrului didactic), care stabileşte obiectivele şi sarcinilile disciplinei predate, cu specificarea  cunoştinţelor şi competenţelor care trebuie obţinute de student; determină strategia şi alege modelele adecvate de valorificare a componetelor lanţului predare-învăţare-evaluare, astfel încât să se atingă scopul şi să asigure relevanţa necesară  a pregătirii specialistului din domeniul  respectiv de formare.

În cadrul departamentului permanent au lor seminare didactico-metodice în vederea sporirii calităţii componentelor ciclului  predare-învăţare-evaluare şi a evidenţierii metodologiilor noi de promovare a acestora, precum şi a modalităţilor de implementare în procesul de instruire a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice.

Disciplinele studiate în cadrul programelor departamentale de studii sunt asigurate cu un suport curricular bogat (manuale didactice, module de curs, ghiduri de proiectare, îndrumări metodice pentru elaborarea lucrărilor practice, de laborator şi proiectelor de an etc), elaborat de titularii cursurilor în conformitate cu concepţia curriculară a învăţământului universitar.

Relevanţa instruirii de laborator în cadrul programelor departamentale de studii se asigură graţie unei dotări adecvate a laboratoarelor cu instalaţii de laborator, realizate în baza  utilajelor şi echipamentelor moderne din ultima generaţie, iar obţinerea unor rezultate sigure a măsurărilor experimentale efectuate de studenţi, masteranzi este posibilă datorită existenţei aparatelor performante de măsură şi control.

ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

Activitatea de cercetare ştiinţifică în cadrul Departamentului ACAG şi PM se desfăşoară prin:

 • cercetări în cadrul studiilor doctorale;
 • cercetări în cadrul proiectelor instituţionale bugetare;
 • cercetări în cadrul contractelor economice;
 • cercetări în cadrul granturilor naţionale şi internaţionale;
 • activități de creativitate tehnică.

Cercetarea doctorală promovată de Departament este asigurată prin intermediul a trei conducători de doctorat abilitaţi cu dreptul de conducere în ordinea stabilită de către CNAA a Republicii Moldova. Activitatea de cercetare promovată în cadrul proiectelor instituționale, contractelor economice şi a granturilor este condusă şi ghidată de un colectiv profesionist de cadre didactice cu grade ştiinţifice şi titluri didactice.

Cercetarea ştiinţifică se realizează pe următoarele domenii aplicative principale:

 • echipamentul ingineresc și instalații de încălzire, ventilare, climatizare moderne pentru asigurarea confortului și calității aerului interior;
 • eficientizarea sistemelor de alimentare cu căldură, gaze, încălzire, ventilare;
 • eficientizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare ;
 • economisirea energiei și eficiența energetică a sistemelor ingenerești;
 • tratarea apelor de suprafață și subterane din bazinele acvatice ale Republicii Moldova;
 • epurarea apelor uzate menajere și industriale, cu tratarea nămolurilor de epurare;
 • auditul tehnic la întreprinderile prestatoare de servicii în domeniul alimentării cu apă şi canalizare;
 • calculul normativ al volumelor de apă tehnologice şi a pierderilor de apă din sistemele de alimentare cu apă şi de canalizare.

Este de menţionat că o oportunitate  benefică este acordată profesorilor programului prin participarea activă a acestora în activitatea de asociere, promovată în cadrul departamntului prin intermediul ,,Asociaţiei Inginerilor de Instalaţii din Republica Moldova”, care organizează cu regularitate: conferințe naționale cu participare internațională ,,Energie, Economie, Ecologie, Educație,, anii 2014, 2015, 2017, 2018; 2020 seminare; simpozioane; cu editarea revistelor şi culegerilor de lucrări de specialitate. În afară de aceasta, personalul ştiinţifico-didactic al departamentului  organizează și participă activ la manifestările ştiinţifice naţionale (Conferința ,,Probleme actuale ale Urbanismului și Arhitectură”) şi internaţionale.

În cadrul programului „Alimentări cu apă, canalizări” se derulează două proiecte internaţionale:

 • RETHINK – reforma sistemului de educaţie prin schimbul internaţional;
 • ARMONIA APEI – Integrare în Educaţie, Cercetare, Inovare şi Antreprenoriat, care  prevede  modernizarea programelor educaţionale la disciplinele de învăţământ identificate ca priorităţi de Statele Partenere, cu ajutorul Sistemului European de Transfer de Credite , un sistem de trei cicluri (licenţă, masterat, doctorat) şi recunoaşterea diplomelor și gradelor științifice.
 • Parteneri ai proiectului : 10 universități din Norvegia, Ucraina, Belorusia, Moldova,

Kazahstan, Tadjikistan, Kârgâzstan.

BAZA TEHNICO – MATERIALĂ

Pentru realizarea unei pregătiri practice relevante, prin efectuarea unui spectru larg de lucrări de laborator, Departamentul ACAG şi PM dispune de o bază materială şi de laborator bogată, care permite de a pune la dispoziția studenților, masteranzilor și doctoranzilor multiple standuri moderne din domeniul instalațiilor pentru construcții, concepute şi realizate în baza tehnologiilor şi utilajelor noi performante.         

Laboratoare și standuri ale  programului ISTGCC şi Laboratoare programului AAC

Pentru studierea proceselor de tratare şi epurare a apelor şi efectuarea lucrărilor de laborator la disciplinele specifice acestui domeniu de formare, sunt folosite laboratoarele întreprinderii specializate S.A. „Apă – Canal Chişinău”.

Dotarea adecvată a laboratoarelor, permite efectuarea de către studenţii celor trei cicluri de studii, la un nivel calitativ înalt, investigaţii experimentale aplicative pe diverse domenii de interes, atât didactice cât şi de cercetare științifică de masterat şi doctorat.

Actual Departamentul ACAG şi PM beneficiază de nouă laboratoare didactice funcționale și două laboratoare pentru cercetarea ştiinţifică de masterat şi doctorat.

FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ A CADRELOR

Formarea profesională continuă a specialiştilor din economia naţională a fost şi rămâne şi pe viitor una din activitățile prioritare ale Departamentului.

Această activitate Departamentul o promovează prin intermediul Centrului Universitar de Formare Continuă al UTM sub formă de:

 • Studii de recalificare profesională în baza studiilor superioare tehnice la programul „Ingineria sistemelor de alimentare cu gaze combustibile naturale” durata studiilor fiind de 12 luni.
 • Studii de recalificare profesională în baza studiilor superioare altele decât tehnice la programul „Ingineria sistemelor de alimentare cu gaze combustibile naturale” durata studiilor fiind de 18 luni.
 • Studii de recalificare profesională în baza studiilor superioare la specializarea „Exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare” durata studiilor fiind de 12 și 18 luni.

Prin intermediul Centrului Universitar de Formare Continuă al UTM au promovat studiile de calificare şi recalificare profesională în baza studiilor superioare 366 de specialiști din diverse ramuri ale economiei naționale la programul „Ingineria sistemelor de alimentare cu gaze combustibile naturale” şi 175 de specialişti la specializarea „Exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare”.

Departamentul asigură şi perfecționarea specialiştilor din economia naţională,  la solicitarea agenţilor economici şi a mediului de afaceri, prin organizarea cursurilor multidisciplinare de scurtă durată, specifice domeniilor de formare instalaţii pentru construcţii şi construcţii hidroedilitare (proiectări, construcţii, exploatări, mentenanţă etc ).

COLABORĂRI

Relaţiile de parteneriat Departamentul ACAG şi PM  le asigură în baza Acordurilor şi Convenţiilor de Parteneriat, iar în domeniul pregătirii doctorale în baza Acordurilor de Cotutelă.

Astfel de convenţii sunt semnate cu:

 • Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti, România, Facultatea de Ingenerie a Instalațiilor;
 • Universitatea „Politehnica” din Timişoara, România, Catedra de Instalaţii pentru Construcţii;
 • Academia de Construcţii şi Arhitectură din Odesa, Ucraina, Catedra de Încălzire, Ventilație şi Protecţia Atmosferei;
 • Academia Naţională de Protecţie a Naturii şi Construcţiilor Balneare din or. Simferopol;
 • Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, România, Departamentul Ingineria Instalaţiilor;

ACORDURI – CADRU de Colaborare cu organizaţii specializate din ţară:

 • SA „MOLDOVAGAZ”;
 • SA „TERMOELECTRICA”;
 • 13 Acorduri de Colaborare cu Unităţile de Distribuţie din teritoriu afiliate SA „MOLDOVAGAZ”;
 • A. ,,Apă-Canal Chişinău”, Moldova;
 • Asociaţia „Moldova Apă Canal”;
 • Acord de Diplomă Dublă cu University of A Coruña (Spania);
 • Acord de Diplomă Dublă cu Polytechnic Institute of Leiria (Portugalia);
 • Acorduri de Colaborare cu: Brest State Technical University (Belarusi) – BrSTU, Gavar State University (Armenia) – GSU, University of A Coruña (Spain) – UDC, Polytechnic Institute of Leiria (Portugal) – IPL, Polotsk State University (Belarus) – PSU, Georgian Technical University (Georgia) – GTU, Azerbaijan University of Architecture and Construction (Azerbaijan) – AzUAC.

Pentru desfăşurarea în cotutelă a Programelor de Doctorat Departamentul ACAG şi PM are semnate Acorduri de Cotutelă cu Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti, Universitatea Politehnica din Timişoara, Universitatea Politehnica din Bucureşti şi Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iaşi, România.

Convenţiile şi Acordurile încheiate prevăd un spectru foarte larg de activităţi de interes reciproc, cum ar fi:

 • schimburi de cadre didactice;
 • schimburi de studenţi, masteranzi;
 • coordonarea şi sincronizarea planurilor de învăţământ;
 • colaborări în domenii de cercetare;
 • editare în comun de materiale didactice;
 • pregătirea specialiştilor de înaltă calificare pe diverse domenii de formare;
 • alte activităţi de interes reciproc.