Angela MUNTEANU 

Șef departament
Conferențiar universitar, doctor în studiul artelor și culturologie

Tel: +373 22 77-38-30
E-mail: angela.munteanu@arh.utm.md
Adresa: bd. Dacia, 39, blocul de studii nr. 9

Departamentul Arhitectura (DA), a fost constituit prin ordinul Rectorului Universităţii Tehnice a Moldovei nr. 279-r din 16 mai 2016, ca urmare a modificării structurii organizatorice a Facultății Urbanism și Arhitectură.

Inițial în anul 1964 odată cu fondarea Institului Politehnic „S. Lazo” din Chișinău (în prezent Universitatea Tehnică a Moldovei) a fost deschisă Catedra Arhitectură și Construcții Inginerești.

În anii 1965-1988 Catedra Arhitectură cuprinde catedre de specializare: Catedra Arhitectură, Proiectarea de arhitectură şi Sistematizare, Catedra Bazele arhitecturii şi Catedra Desen, Pictură şi Sculptură, iar în anul 1992 Catedra Arhitectură și Sisteme de Proiectare Automatizată în Construcţii.

Din anul 1996 până în 2014 activează sub entitatea de Catedra Arhitectură, după încercarea din 2015 (ordin nr.235) de a fi unite catedrele de profil Catedra Arhitectura, Construcții Arhitectonice şi Catedra Design Interior, peste un an sunt divizate.

Astăzi structura Departamentului Arhitectura pregătește specialiști de înaltă calificare la 2 programe de studii:

  1. 0731.1 Arhitectură – programul de studiu 581.1 Arhitectură (A), care în baza modificărilor din Nomenclatorul domeniilor de formare profesională și al specialităților în învățământul superior, prin Hotărârea Guvernului nr. 428 din 28.06.2017, programul de studiu 581.1 Arhitectură este trecut în 0731.1 Arhitectură cu studii superioare integrate (nivelul 7 conform ISCED).
  1. 0731.6 Arhitectura peisajeră şi amenajarea spaţiilor verzi. Prin decizia Rectorului Universităţii Tehnice a Moldovei din 27.04.2021 și coordonat de MECC al RM din 21.06.2021 în cadrul Departamentului Arhitectura este deschis Programul de studiu: 0731.6 Arhitectura peisajeră și amenajarea spaliilor verzi (în continuare APASV), studii superioare de licență, ciclul I (nivelul 6 conform ISCED).

Forme de studii

În cadrul Departamentului Arhitectura studiile se efectuează în limbile română și rusă, cu finanțare de la bugetul de stat și cu taxă de studii prin contract, fiind organizate în două cicluri:

 Arhitectură – Studii superioare integrate (licență și master) (360 ECTS) cu o durată de 6 ani la învățământ cu frecvență la zi;

Arhitectura peisajeră și amenajarea spaliilor verzi – Studii superioare de licență, ciclul I (240 ECTS), cu o durată de 4 ani la învățământ cu frecvență la zi.

Misiunea departamentului este să asigure formarea unui absolvent capabil să lucreze în procesele de proiectare a arhitecturii, restaurării arhitecturale, peisajului și urbanismului, educarea intelectualilor cu o înaltă cultură artistică, a viitorilor lideri de opinie și promotori de idei inovative. Astfel, programelor de studii sunt adaptate la exigențele progresului științific, dar și la realitățile societății și a mediului înconjurător.  Cunoștințele teoretice sunt fundamentate prin intermediul diverselor activități – stagii de practică (de inițiere, releveu, restaurare, de proiectare) desfășurate în țară și peste hotare, excursii, expoziții naționale și internaționale.

Corpul profesoral-didactic actual al Departamentului Arhitectura în anul universitar 2021 – 2022 este alcătuit din 45 cadre didactice titulare şi 17 cadre cumularzi, inclusiv: 14 – conferenţiari universitari, dr., 2 – lectori univ. Dr, 5 – lectori universitari, 24 – asistenți universitari.

Departamentul susține mobilitatea studenților și a profesorilor în vederea schimbului de experiență și dezvoltă proiecte ce oferă studenților o viziune amplă a viitoarei profesii. Departamentul colaborează cu reviste de specialitate și posturi TV.

 

Oportunități profesionale

 • proiectarea construcţiilor de tipologie diversă, coordonarea realizării acestora;
 • colaborare în planificare şi managementul construcțiilor;
 • proiectarea zonelor verzi și reamenajarea peisajului;
 • executarea proiectelor de restaurare arhitecturală a obiectivelor istorice;
 • dezvoltarea abilităţilor de cercetări în domeniul urban și de mediu;
 • elaborarea de planuri și programe de management pentru orașe;

Colaborări

 • Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, București, România
 • Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”, Facultatea Arhitectură, Iași, România
 • Institutul de Arhitectură MARHI, Moscova, Rusia
 • Academia Rusă de Arte, Facultatea Arhitectură, Moscova, Rusia
 • Universitatea de Stat de Arhitectură și Inginerie Civilă, Sankt-Petersburg, Rusia
 • Universita degli Studi di Napoli Federico II, la facolta di Architettura, Italy
 • Казахская головная архитектурно-строительная академия, Архитектурный факультет, Almaty, Kazahstan

Activitatea de cercetare

Departamentul Arhitectură explorează direcții noi și tradiționale în domeniile arhitecturii, urbanismului, arhitecturii peisajere, designului interior şi grafic, artelor plastice şi decorative, rezultatele fiind valorificate prin participarea activă la expozițiile de artă din ţară şi de peste hotare. De asemenea, cercetările au la bază tehnologii de proiectare automatizată, imprimare 3D, modelare şi machetare.