Ruslan BORDOS

Șef departament IIT
Lector universitar, doctor

Tel: +373 22 77-38-11
E-mail: ruslan.bordos@iit.utm.md
Adresa: bd. Dacia, 39, blocul de studii nr. 9

 

Departamentul Ingineria Infrastructurii Transporturilor (DIIT) este o subdiviziune din cadrul Facultății Urbanism şi Arhitectură (https://utm.md/subdiviziuni-universitare/facultati/facultatea-urbanism-si-arhitectura/), fiind înființat în anul 1972 în cadrul Institutului Politehnic ”Serghei Lazo” din Chișinău, astăzi Universitatea Tehnică a Moldovei, fiind dezvoltat pe baza fostelor catedre „Căi ferate, drumuri și poduri” şi „Ingineria Materialelor şi articoleor de Construcţii” ale aceleiași facultăți,  pregătind astăzi specialişti la următoarele programe de studii (licență):

 • 0732.2 Căi ferate, drumuri, poduri;
 • 072.2 Ingineria materialelor și articolelor de construcție.

Cursurile oferite în cadrul DIIT cuprind aproape toate moduri de transport (rutier, feroviar, aeroportuar, etc.);  toate tipurile de infrastructuri de transport (urbane și interurbane, naționale și internaționale, terminale); faze ale proiectelor de transport (planificare, proiectare, licitație, construcție, livrare pentru operare, operare, management, întreținere); tipuri de materiale pentru construcții rutiere; tehnologii și metode pentru construcția drumurilor, atât subteran cât și suprateran, dar și din punct de vedere al mobilității, traficului rutier și siguranței circulației.

În cadrul departamentului sunt 2 centre de cercetare:

Observatorul de siguranță a infrastructurii rutiere, înființat în februarie 2019,  https://www.facebook.com/profile.php?id=100046139240501

Centrul de cercetare în domeniul construcțiilor rutiere, înființat în ianuarie 2018. https://www.facebook.com/Centrul-de-Cercetare-Construcții-Rutiere-102348734666570

Cursurile oferite de departament implică:

 • Planificarea, proiectarea, construcția și întreținerea infrastructurilor de transport (drumuri, căi ferate, piste aeroportuare);
 • Ingineria traficului, mobilitate și siguranță rutieră;
 • Tehnologia materialelor și elementelor de construcție;
 • Mașini și echipamente pentru construcții;
 • Management instituțional în domeniile abordate.

În prezent, Departamentul Ingineria Infrastructurii Transporturilor colaborează pe diferite domenii cu următoarele universități europene și instituții de cercetare:

 • Universitatea Tehnică Națională din Atena, Grecia. Departamentul de Planificare și Inginerie a Transporturilor. Observatorul siguranței rutiere,
 • Universitatea de Tehnologie din Bialystok, Polonia,
 • Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”, Iași, România,
 • Universitatea Tehnică de Construcții, București, România,
 • Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, România,
 • Universitatea Politehnică Timișoara, România.
 • Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, România. Facultatea de Inginerie Mecanică din Brăila.

Corpul profesoral al departamentului este implicat în diferite activități de cercetare, expertiză și consultanță atât în Republica Moldova cât și în străinătate, din cele mai recente fiind:

 • EGIS International, Franţa;
 • Expertise France, Franța;
 • Roughton International, Marea Britanie;
 • AVENSA Consulting, România;
 • IMC Worldwide, Marea Britanie;
 • UNDP Moldova, UNDP;
 • IFAD Moldova, IFAD.

Programul de studii „Căi Ferate, Drumuri, Poduri” oferă studenților posibilitatea dobândirii cunoștințelor teoretice și abilităților practice necesare în domeniul infrastructurii transporturilor. Absolvenții pot activa cu succes atât în cadrul firmelor de proiectare și cercetare, cât și în servicii de consultanță sau activități de execuție.

Puncte Forte ale programului de studii Căi Ferate, Drumuri, Poduri:

 • Pregătește specialiști în domeniul Construcții și Inginerie Civilă;
 • Dispune de cadre didactice cu experiență avansată în domeniu;
 • Are experiență și posibilitate de pregătire avansată a specialiștilor prin masterat;
 • Colaborează cu universități și instituții de profil din România, Grecia, Franţa, Marea Britanie, Spania, Federația Rusă, Ucraina, etc.;
 • Posedă experiență de organizare a conferințelor naționale și internaționale;
 • Dispune de o bibliotecă electronică în care au fost introduse aproximativ 100 manuale noi în limba română, engleză și rusă;
 • Toți absolvenții programului de studii CFDP, posedă deprinderi în proiectarea asistată de calculator (AutoCAD, ROBUR, Allplan, etc).

Oportunități ale programului de studii Căi Ferate, Drumuri, Poduri:

 • Relansarea infrastructurii transporturilor, și majorarea cererii de specialiști în domeniul Construcții și Inginerie Civilă;
 • Participarea la conferințe naționale și internaționale;
 • Participarea la seminare naționale și internaționale;
 • Participarea la festivaluri internaționale;
 • Implicare sistematică în activitatea practică a domeniului de studii;
 • Programe de mobilitate internațională a studenților, cum ar fi „Erasmus+”, etc.

În prezent, formarea profesională la programul de studii CFDP reflectă și corespunde cu Nomenclatorul domeniilor de formare profesională și al specialităților și cu Planul-cadru pentru studii superioare:

Ciclul I (4 ani). La finalizarea studiilor superioare de licență absolvenților domeniilor nominalizate de formare li se acordă titlul de inginer licențiat;

Ciclul II masterat (1.5 ani);

Ciclul III doctorat (3+ 2 ani).

Formele de organizare a activităților didactice cuprind ore de contact direct care se realizează prin prelegeri, seminare, proiectări, laboratoare și ore pentru studiul individual.

Pe parcursul ciclului de licență, se asigură, în fiecare an efectuarea stagiului de practică, ceea ce reprezintă un avantaj important în dezvoltarea unei cariere de succes în domeniu. Stagiile de practică se petrec în organizațiile de construcții și proiectare, unde studenții participă nemijlocit la procesul real de proiectare sau execuție. În unele cazuri, studenții pot să realizeze practica după un plan individual, sau în alte organizații (cu condiția că profilul organizației este compatibil cu profilul practicii).


OBIECTIVE

În vederea asigurării corelației cu strategia și politicile UTM de asigurare a calității, programul de studii 0732.2 Căi Ferate, Drumuri, Poduri are ca obiective:

 • Proiectarea tehnologică, execuția și exploatarea căilor de comunicație terestră și a lucrărilor de artă aferente (în plan, profil longitudinal, profil transversal și detalii de execuție);
 • Managementul organizării la punctele de lucru aferente lucrărilor din domeniul infrastructurii transportului terestru, în fazele de execuție și exploatare;
 • Abilitați de utilizare a programelor de calcul în domeniile de competentă;
 • Evaluarea tehnico-economică a lucrărilor din domeniul drumurilor, podurilor și căilor ferate;
 • Controlul calității execuției și a siguranței în exploatare în laboratoare specializate pentru domeniul infrastructurii transporturilor;
 • Planificarea, organizarea şi gestionarea resurselor tehnice, economice și a resurselor umane pentru lucrări de execuție la drumuri, poduri si căi ferate;
 • Implementarea tehnologiilor avansate și a managementului modern în domeniul infrastructurii transporturilor;
 • Realizarea unui învățământ performant în domeniu, cu asigurarea unui climat de muncă și studii eficiente, orientat spre crearea, dezvoltarea și consolidarea unei noi generații de ingineri și manageri, apte să activeze în condițiile actuale extrem de dificile a concurenței de piață, precum și circumstanțele generate de crizele politice, sociale, economice, juridice, energetice, ecologice și nu în ultimul rând cele tehnologice, care amenință și provoacă în permanent societatea;
 • Cadrul prietenos, cursurile atrăgătoare, sălile moderne de studiu și facilitățile puse la dispoziția studenților fac din acest departament o mândrie pentru proaspătul absolvent.

Absolvenții Programului CFDP sunt foarte solicitați pe piața muncii, atât din Republica Moldova cât și cea internațională, deoarece acumulează cunoștințe și abilități pentru:

 • Identificarea elementelor și structurilor construcțiilor specifice domeniului de căi ferate, drumuri și poduri;
 • Dimensionarea unor elemente de construcții specifice domeniului;
 • Proiectarea tehnologică si economică pentru lucrări de execuție a construcțiilor rutiere şi feroviare;
 • Organizarea și conducerea proceselor de execuție a construcțiilor de drumuri, poduri şi căi ferate;
 • Respectarea cerințelor de siguranță, funcționalitate, confort si durabilitate căilor de comunicații terestre.

ACTIVITATEA DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI METODICĂ

În cadrul programului 0732.2 CFDP sunt elaborate următoarele materiale didactice care servesc drept suport de informare pentru studenți:

 • curriculumul disciplinei;
 • suport informațional teoretic: manuale, note de curs, prezentări Power Point, curs pe platforma Moodle;
 • indicații metodice pentru elaborarea lucrărilor de laborator și proiectelor de an;
 • ghiduri pentru promovarea practicilor;
 • ghiduri pentru elaborarea tezelor de licență și celor de master;
 • programe pentru examenele de doctorat.

Astăzi direcțiile prioritare de cercetare în cadrul DIIT sunt:

 • Elaborarea structurilor modificate și a metodelor raționale de proiectare, construcție și exploatare a drumurilor auto;
 • Cercetarea compozițiilor rutiere din materiale locale;
 • Elaborarea, cercetarea și reparația mașinilor de construcții și de drumuri, etc.

Activitatea de cercetare a colaboratorilor programului de studii CFDP se încadrează în Programul-cadru pentru cercetare și inovare Orizont 2020 (2014-2020), care reunește toate programele de finanțare ale Uniunii Europene în materie de cercetare și inovare.

O direcție strategică importantă rămâne a fi stimularea relațiilor de parteneriat cu instituțiile de cercetare internaționale pe domenii prioritare și creșterea vizibilității internaționale prin intermediul publicațiilor științifice în ediții de specialitate cotate ISI, revistele indexate în bazele de date internațional, sau ca surse bibliografice indicate cu alte universități din țară și din străinătate.

În scopul promovării activității de cercetare științifică și desemnării rezultatelor cercetărilor, colaboratorii programului de studii CFDP, participă în fiecare an cu publicaţii şi comunicări la Conferința Internațională a Colaboratorilor, masteranzilor și Studenților. La FUA, tradiţional o dată la doi ani se organizează Conferința Tehnico-științifică internațională „Problemele actuale ale Urbanismului și Amenajării Teritoriului”, la care colaboratorii programului de studii CFDP în perioada evaluării au publicat mai multe articole științifice.

Cu cine colaborăm?

 • Departamentul Sisteme Termo-Hidraulice şi Protecţia Atmosferei, Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti, România
 • Catedra instalaţii pentru construcţii, Universitatea „Politehnica” din Timişoara, România
 • Catedra încălzire, ventilație şi protecţia atmosferei, Academia de Construcţii şi Arhitectură din Odesa, Ucraina
 • Departamentul Ingineria Instalaţiilor, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, România