Program Planificare Urbană și Regională

 

 

Elena MANȚUC

Şef Program Planificare Urbană și Regională

doctor, lector universitar

 

DATE DE CONTACT

Adresa: bd. Dacia, 39, corpul de studii nr.9

Tel: +373 68211944

e-mail: elena.mantuc@udu.utm.md

 

 

 

 

 

 

Urbanismul este o activitate operaţională, integratoare, normativă care are că principal scop stimularea evoluţiei complexe a localităţilor, prin realizarea strategiilor de dezvoltare pe termen scurt, mediu şi lung. Acestea urmăresc stabilirea direcţiilor dezvoltării spaţiale a localităţilor urbane şi rurale, în acord cu potenţialul acestora şi cu aspiraţiile locuitorilor şi cuprind toate localităţile ţării, organizate în rețea, pe baza ierarhizării şi distribuţiei echilibrate ale acestora în teritoriu; aplicarea obiectivelor are în vedere întreg teritoriul administrativ al oraşelor şi comunelor sau zone din acestea.

 

I. INFORMAŢII GENERALE

Programul de studii Planificare urbană și regională este partea componentă a Domeniului general de studii 073 Arhitectură și Construcții, Domeniul de formare profesională 0731 Arhitectură şi dezvoltare teritorială, programul de studii 0731.4 Planificare urbană și regională (în continuare PUR).

Studiile superioare în acest domeniu au început în anul 1974 când a fost organizată catedra „Urbanism și Arhitectura Clădirilor Civile și Industriale” care pregătea specialiști în domeniul Urbanismului conform programului de studii „Construcții Urbane”. Ulterior în anul 2005 a fost aprobat Nomenclatorul Domeniilor de Formare Profesională pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățământ superior, ciclul I, programul de studii a fost renumit în „Urbanism și Amenajarea Teritoriului”. La 10 iunie 2015 prin ordinul rectorului nr. 235-sp, în baza reformelor UTM, catedra „Construcții Arhitectonice” a fost inclusă în componența departamentului „Arhitectura”, iar în aprilie 2016 departamentul „Arhitectura” fiind unul din cele mai mari departamente din cadrul UTM, a fost divizat în Departamentul Arhitectura și Departamentul Urbanism și Design Urban, în componența căruia activează actualmente programul Planificare urbană și regională.

Puncte Forte ale programului Planificare Urbană și Regională:

 • Pregătește specialiști în domeniul Urbanismului și Amenajării Teritoriului.
 • Dispune de cadre didactice cu experiență avansată în domeniu.
 • Are experiență și posibilitate de pregătire avansată a specialiștilor prin masterat.
 • Colaborează cu universități și instituții de profil din România, Federația Rusă, Ucraina etc.
 • Posedă experiența de organizare a conferințelor republicane și internaționale.
 • Dispune de o bibliotecă electronică în care au fost introduse aproximativ 100 manuale noi în limba română, engleză și rusă.
 • Majoritatea proiectelor de licență sunt elaborate pe cazuri reale și ulterior sunt transmise Autorităților Publice Locale (APL) corespunzătoare, pentru utilizarea ca material inițial la elaborarea planurilor urbanistice generale ale localităților.
 • Practic, toți absolvenții specialității UAT, posedă deprinderi în proiectare asistată de calculator (AutoCAD, Allplan etc).

Oportunități ale programului Planificarea Urbană și Regională:

 • Relansarea programelor de dezvoltare a localităților rurale și urbane, și majorarea cererii de specialiști în domeniul urbanismului.
 • Participarea la conferințe naționale si internaționale.
 • Participarea la festivaluri internaționale.
 • implicare sistematică în activitatea practică a domeniului de studii.
 • Programe de mobilitate internațională a studentilor, cum ar fi „Erasmus+” etc.

În prezent, formarea profesională la programul de studii PUR reflectă și corespunde cu Nomenclatorul domeniilor de formare profesională și al specialităților și cu Planul-cadru pentru studii superioare:

 • Ciclul I (4 ani). La finalizarea studiilor superioare de licenţă absolvenţilor domeniilor nominalizate de formare li se acordă titlul de inginer licenţiat.
 • Ciclul II (1.5 ani)
 • Ciclul III (3+ 2 ani)

Formele de organizare a activităților didactice cuprind ore de contact direct care se realizează prin prelegeri, seminare, proiectări, laboratoare și ore pentru studiul individual.

Pe parcursul ciclului de licență, se asigură, în fiecare an efectuarea stagiului de practică, ceea ce reprezintă un avantaj important în dezvoltarea unei cariere de succes în domeniu. Stagiile de practică se petrec în organizațiile de construcții și proiectare sau la direcțiile de Arhitectură din cadrul APL, unde studenții participă nemijlocit la procesul real de proiectare a localităților sau zonelor locative. În unele cazuri, studenții pot să realizeze practica după un plan individual, sau în alte organizații (cu condiția că profilul organizației este compatibil cu profilul practicii).

 

II. OBIECTIVE

În vederea asigurării corelației cu strategia și politicile UTM de asigurare a calității, programul de studiu 0731.4 PUR are ca obiective:

 • planificarea, implementarea și evaluarea permanentă a studierii aprofundate a disciplinelor fundamentale și de specialitate pentru formarea intuiției și gândirii profesionale a viitorilor specialiști;
 • formarea deprinderilor de elaborare a strategiilor de proiectare a localităților urbane și rurale;
 • implementarea tehnologiilor avansate și a managementului modern în domeniul urbanismului;
 • asigurarea cu cunoștințele necesare de a calcula și dimensiona cu aplicarea tehnicii moderne și soft-urilor profesionale din domeniul urbanismului și amenajării teritoriului;
 • proiectarea proceselor tehnologice de origine fizico-tehnică deosebită cu caracter inovativ și să organizeze procesele de fabricare în situații deosebite;
 • realizarea unui învățământ performant în domeniul cu asigurarea unui climat de muncă și studii eficiente.

Specificul domeniilor de formare profesională, care stau la baza programului PUR, constă în pregătirea viitorilor specialiști în inginerie, prin formarea și dezvoltarea competențelor necesare exercitării activităților specifice educației contemporane la nivel organizațional, instituțional, comunitar-local, național și internațional.

Absolvenții Programului PUR sunt foarte solicitați pe piața muncii atît din Republica Moldova cît și cea Internațională, deoarece acumulează cunoștințe și abilități pentru:

 • elaborarea documentației de urbanism a localităților urbane și rurale;
 • proiectarea și administrarea rețelelor de transport urban;
 • amenajarea teritoriilor urbane și rurale;
 • reconstrucția, renovarea și administrarea sistemelor inginerești și a clădirilor ce le permit să activeze în calitate de ingineri de categorie înaltă, experți, conducători de echipe și de subdiviziuni, manageri de proiecte etc.

Absolvenţii Programului PUR desfăşoară cu succes activităţi în domenii practice şi teoretice, cum ar fi Instituții/Birouri/Întreprinderi de:

 • proiectare, planificare și dezvoltare a localităților urbane și rurale;
 • de proiectare a clădirilor, a rețelelor de transport și a căilor de comunicații din localități urbane și rurale;
 • de exploatare a clădirilor civile și industriale;
 • de exploatare a căilor de comunicații în localitățile urbane și rurale;
 • de construcții;
 • sistemul cadastral de stat;
 • Direcții de Arhitectură și Urbanism din cadrul Autorităților Publice Locale (APL).

 

III. COLABORĂRI

Principalele direcții strategice promovate de UTM în domeniul relațiilor internaționale sunt: dezvoltarea relațiilor internaționale și a parteneriatelor cu universități, companii, organizații de peste hotare etc.; participarea activă a cadrelor didactice, cercetătorilor și studenților în programe internaționale educaționale și de cercetare-dezvoltare, mobilitate academică; organizarea diverselor manifestări științifice.

Programul de studii 0731.4 PUR colaborează cu un șir de universități și instituții din Romania, Ucraina si UE, cum sunt: Facultatea de Urbanism din cadrul UAU „Ion Mincu”; catedra Inginerie urbană și dezvoltare regională din cadrul FCCIA, București UTCB; Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași. Facultatea de Arhitectură „G.M. Cantacuzino”, Academia de Stat de Construcții și Arhitectură din Odessa, compania „SINIAT” S.A, firma „ALLBIM NET”. Pe parcursul ultimilor ani studenții programului PUR au participat la școala de vară, organizată de firma ALLBIM NET și Universitatea „Ovidius” din Constanta. Cadrele didactice implicate în promovarea acestui program de studii au efectuat un șir de stagii în universități europene și au continuat studiile de masterat la Universitățile corespunzătoare din România.

 

IV. ACTIVITATEA DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI METODICĂ

În cadrul programului 0731.4 PUR sunt elaborate următoarele materiale didactice care servesc drept suport de informare pentru studenți:

 • curriculumul disciplinei;
 • suport informaţional teoretic: manuale, note de curs, prezentări Power Point, curs pe platforma Moodle;
 • indicații metodice pentru elaborarea lucrărilor de laborator și proiectelor de an;
 • ghiduri pentru promovarea practicilor;
 • ghiduri pentru elaborarea tezelor de licență și celor de master;
 • programe pentru examenele de doctorat.

O problemă importantă în politica de cadre a UTM vizează creşterea numărului de cercetători şi a performanţelor profesionale ale acestora, precum şi optimizarea atractivităţii carierei în cercetare prin atragerea tinerilor în colectivele de cercetare, creşterea autonomiei unităţilor şi centrelor proprii de cercetare, cointeresarea financiară şi materială a cercetătorilor cu rezultate performante, suport în organizarea şi participarea la manifestări ştiinţifice internaţionale.

Activitatea de cercetare a colaboratorilor UTM se încadrează în Programul-cadru pentru cercetare şi inovare Orizont 2020 (2014-2020), care reuneşte toate programele de finanţare ale Uniunii Europene în materie de cercetare şi inovare.

O direcție strategică importantă rămâne a fi stimularea relațiilor de parteneriat cu instituțiile de cercetare internaționale pe domenii prioritare și creșterea vizibilității internaționale prin intermediul publicațiilor științifice în ediții de specialitate cotate ISI, revistele indexate în bazele de date international, sau ca surse bibliografice indicate cu alte universități din țară și din străinătate.

În scopul promovării activităţii de cercetare ştiinţifică şi desemnării rezultatelor cercetărilor la UTM în fiecare an se organizează Conferința Internațională a Colaboratorilor, masteranzilor și Studenților, la care participă activ colaboratorii și studenții programului PUR. La FUA odată la doi ani se organizează Conferința Tehnico-științifică internațională „Problemele actuale ale Urbanismului și Amenajării Teritoriului” la care colaboratorii programului in perioada evaluării au publicat multe articole științifice.

 

V. MISIUNILE PROGRAMULUI PLANIFICAREA URBANĂ ȘI REGIONALĂ

Misiunea programului de studii constă în pregătirea cadrelor la un nivel superior inginerului licențiat, capabil să aplice tehnologiile avansate și managementul modern la proiectarea, executarea și exploatarea clădirilor și localităților atât urbane cît și rurale, asigurând concomitent compatibilitatea și complexitatea activităților și rezultatelor acestora la nivel național și European. Obiectivul programului de studii PUR constă în realizarea unor deprinderi de analiză și studiere, care să corespundă tendințelor naționale și internaționale, având ca o finalitate lansarea pe piața muncii a unor specialiști bine pregătiți, capabili să răspundă la provocările și cerințele actuale și să asigure dezvoltarea economiei naționale.

Misiunile, obiectivele și finalitățile Programului de studii sunt corelate cu strategia și politicile instituționale de asigurare și îmbunătățire continua a calității în concordanță cu standardele europene și internaționale, în vederea modernizării învățământului superior, astfel încât acesta să satisfacă cerințele societății, în condițiile unei piețe competitive economice, unei societăți bazate pe valori democratice.

 

VI. BAZA TEHNICO-MATERIALĂ

Spațiile educaționale și de cercetare sunt dotate în corespundere cu cerințele curriculare ale programului de studiu. Pentru realizarea calitativă a activităților practice ale programul de studii în gestiunea universității se află un șir întreg de laboratoare didactice (Studiu și tehnologia materialelor de construcție, Mecanisme și organe de mașini, Electrotehnica, echipament pentru aprovizionare cu gaze și energie termică a clădirilor, utilaj pentru aprovizionare cu apă și canalizare etc.), săli de desen, proiectare, săli de calculatoare dotate cu internet, tablă interactivă etc. Aceste laboratoare sunt dotate cu materialele necesare, permit formarea competenților studenților în domeniu și asigură realizarea obiectivelor programului de studiu PUR.

Totodată, departamentul Urbanism și Design Urban a organizat o Bibliotecă Electronică în domeniul urbanismului publicate în Moldova, România, Rusia și UE. La Departament au fost numiți responsabili, care periodic complectează biblioteca Electronică a Departamentului cu publicațiile noi apărute. Tot în această Bibliotecă sunt incluse și modelele tuturor proiectelor de an pe care studenții le pot accesa cu permisiunea profesorului.

 

VII. COMPONENŢA PROGRAMULUI PUR

Corpul profesoral-didactic al programului PUR este alcătuit din 10 cadre didactice dintre care: 3 doctori conferențiari universitari, 1 doctor lector universitar, 1 lector universitar, 5 asistenți universitari.

Nr.ord. Numele, prenumele Titlul științifico-didactic (date de e-mail)
1 Ciobanu Nicolai Doctor, conferențiar universitar
2 Grozavu Nistor Doctor, conferențiar universitar
3 Dobrev Mihail Doctor, conferențiar universitar
4 Manțuc Elena Doctor, lector universitar
5 Zestrea Petru Lector universitar
6 Sîli Anatolie Asistent universitar
7 Popusoi Angela Asistent universitar
8 Rudic Otilia Asistent universitar
9 Țurcanu Iurie Asistent universitar
10 Dumitrașcu Alexandrina Asistent universitar