Program de studiu la specialitatea Căi ferate, drumuri, poduri

 

Eugeniu BRAGUȚA

Șef Program Căi Ferate, Drumuri, Poduri
doctor, lector universitar

 

DATE DE CONTACT
Adresa: bd. Dacia, 39, corpul de studii nr.9
Tel: +373 68292420
e-mail: eugeniu.braguta@dmmc.utm.md

 

Programul de studii „Căi Ferate, Drumuri, Poduri” oferă studenților posibilitatea dobândirii cunoștințelor teoretice și abilităților practice necesare în domeniul infrastructurii transporturilor. Absolvenții pot activa cu succes atât în cadrul firmelor de proiectare și cercetare, cât și în servicii de consultanță sau activități de execuție.

 

I. INFORMAŢII GENERALE

Programul de studii „Căi Ferate, Drumuri, Poduri” este partea componentă a Domeniului general de studii 073 Arhitectură și Construcții, Domeniul de formare profesională 0732 Construcții și Inginerie Civilă, programul de studii 0732.2 Căi Ferate, Drumuri, Poduri (în continuare CFDP).

Studiile superioare în acest domeniu au început în anul 1972 (specialitatea a fost deschisă în a.1970) când a fost organizată catedra „Drumuri Auto” care pregătea specialiști în domeniul infrastructurii rutiere. Ulterior, în anul 1999, în baza comasării catedrelor „Drumuri Auto” și „Mașini și Mecanisme pentru Construcție” a fost creată Catedra „Căi ferate, Drumuri și Poduri” care a pregătit în anii de existență ingineri constructori cu specializarea 582.4 Căi Ferate, Drumuri și Poduri și 522.4 Mașini și Instalații pentru Construcții. La 10 iunie 2015 prin ordinul rectorului nr. 235-sp, ca urmare a reformelor UTM, catedrele „Căi Ferate, Drumuri și Poduri” și „Tehnologia materialelor și elementelor pentru construcții” au intrat în componența Departamentul „Drumuri, Materiale și Mașini pentru Construcții” (DMMC). În februarie 2020, prin decizia Senatului UTM a fost modificată denumirea departamentului din „Drumuri, Materiale și Mașini pentru Construcții” (DMMC) în „Ingineria Infrastructurii Transporturilor” (DIIT).

Puncte Forte ale programului de studii Căi Ferate, Drumuri, Poduri:

 • Pregătește specialiști în domeniul Construcții și Inginerie Civilă;
 • Dispune de cadre didactice cu experiență avansată în domeniu;
 • Are experiență și posibilitate de pregătire avansată a specialiștilor prin masterat;
 • Colaborează cu universități și instituții de profil din România, Grecia, Franţa, Marea Britanie, Spania, Federația Rusă, Ucraina, etc.;
 • Posedă experiență de organizare a conferințelor naționale și internaționale;
 • Dispune de o bibliotecă electronică în care au fost introduse aproximativ 100 manuale noi în limba română, engleză și rusă;
 • Toți absolvenții programului de studii CFDP, posedă deprinderi în proiectarea asistată de calculator (AutoCAD, ROBUR, Allplan, etc).

Oportunități ale programului de studii Căi Ferate, Drumuri, Poduri:

 • Relansarea infrastructurii transporturilor, și majorarea cererii de specialiști în domeniul Construcții și Inginerie Civilă;
 • Participarea la conferințe naționale și internaționale;
 • Participarea la seminare naționale și internaționale;
 • Participarea la festivaluri internaționale;
 • Implicare sistematică în activitatea practică a domeniului de studii;
 • Programe de mobilitate internațională a studenților, cum ar fi „Erasmus+”, etc.

În prezent, formarea profesională la programul de studii CFDP reflectă și corespunde cu Nomenclatorul domeniilor de formare profesională și al specialităților și cu Planul-cadru pentru studii superioare:

 • Ciclul I (4 ani). La finalizarea studiilor superioare de licență absolvenților domeniilor nominalizate de formare li se acordă titlul de inginer licențiat;
 • Ciclul II masterat (1.5 ani);
 • Ciclul III doctorat (3+ 2 ani).

Formele de organizare a activităților didactice cuprind ore de contact direct care se realizează prin prelegeri, seminare, proiectări, laboratoare și ore pentru studiul individual.

Pe parcursul ciclului de licență, se asigură, în fiecare an efectuarea stagiului de practică, ceea ce reprezintă un avantaj important în dezvoltarea unei cariere de succes în domeniu. Stagiile de practică se petrec în organizațiile de construcții și proiectare, unde studenții participă nemijlocit la procesul real de proiectare sau execuție. În unele cazuri, studenții pot să realizeze practica după un plan individual, sau în alte organizații (cu condiția că profilul organizației este compatibil cu profilul practicii).

II. OBIECTIVE

În vederea asigurării corelației cu strategia și politicile UTM de asigurare a calității, programul de studii 0732.2 Căi Ferate, Drumuri, Poduri are ca obiective:

 • Proiectarea tehnologică, execuția și exploatarea căilor de comunicație terestră și a lucrărilor de artă aferente (în plan, profil longitudinal, profil transversal și detalii de execuție);
 • Managementul organizării la punctele de lucru aferente lucrărilor din domeniul infrastructurii transportului terestru, în fazele de execuție și exploatare;
 • Abilitați de utilizare a programelor de calcul în domeniile de competentă;
 • Evaluarea tehnico-economică a lucrărilor din domeniul drumurilor, podurilor și căilor ferate;
 • Controlul calității execuției și a siguranței în exploatare în laboratoare specializate pentru domeniul infrastructurii transporturilor;
 • Planificarea, organizarea şi gestionarea resurselor tehnice, economice și a resurselor umane pentru lucrări de execuție la drumuri, poduri si căi ferate;
 • Implementarea tehnologiilor avansate și a managementului modern în domeniul infrastructurii transporturilor;
 • Realizarea unui învățământ performant în domeniu, cu asigurarea unui climat de muncă și studii eficiente, orientat spre crearea, dezvoltarea și consolidarea unei noi generații de ingineri și manageri, apte să activeze în condițiile actuale extrem de dificile a concurenței de piață, precum și circumstanțele generate de crizele politice, sociale, economice, juridice, energetice, ecologice și nu în ultimul rând cele tehnologice, care amenință și provoacă în permanent societatea;
 • Cadrul prietenos, cursurile atrăgătoare, sălile moderne de studiu și facilitățile puse la dispoziția studenților fac din acest departament o mândrie pentru proaspătul absolvent.

Absolvenții Programului CFDP sunt foarte solicitați pe piața muncii, atât din Republica Moldova cât și cea internațională, deoarece acumulează cunoștințe și abilități pentru:

 • Identificarea elementelor și structurilor construcțiilor specifice domeniului de căi ferate, drumuri și poduri;
 • Dimensionarea unor elemente de construcții specifice domeniului;
 • Proiectarea tehnologică si economică pentru lucrări de execuție a construcțiilor rutiere şi feroviare;
 • Organizarea și conducerea proceselor de execuție a construcțiilor de drumuri, poduri şi căi ferate;
 • Respectarea cerințelor de siguranță, funcționalitate, confort si durabilitate căilor de comunicații terestre.

 

III. COLABORĂRI

Principalele direcții strategice promovate de UTM în domeniul relațiilor internaționale sunt: dezvoltarea relațiilor internaționale și a parteneriatelor cu universități, companii, organizații de peste hotare, etc.; participarea activă a cadrelor didactice, cercetătorilor și studenților în programe internaționale educaționale și de cercetare-dezvoltare, mobilitate academică; organizarea diverselor manifestări științifice.

Programul de studii 0732.2 Căi Ferate, Drumuri, Poduri colaborează cu un șir de universități și instituții din Romania, Ucraina și UE.

 

IV. ACTIVITATEA DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI METODICĂ

În cadrul programului 0732.2 CFDP sunt elaborate următoarele materiale didactice care servesc drept suport de informare pentru studenți:

 • curriculumul disciplinei;
 • suport informațional teoretic: manuale, note de curs, prezentări Power Point, curs pe platforma Moodle;
 • indicații metodice pentru elaborarea lucrărilor de laborator și proiectelor de an;
 • ghiduri pentru promovarea practicilor;
 • ghiduri pentru elaborarea tezelor de licență și celor de master;
 • programe pentru examenele de doctorat.

În cadrul departamentului Ingineria Infrastructurii Transporturilor își au activitatea 2 centre de cercetare:

Centrul de Cercetare Construcții Rutiere https://www.facebook.com/Centrul-de-Cercetare-Construcții-Rutiere-102348734666570, care are ca obiect de activitate Formarea profesională continuă, desfășurarea cercetărilor științifice fundamentale și aplicative, dezvoltarea relațiilor cu mediul de afaceri, în domeniul cercetării, consultării, efectuarea expertizelor tehnice pentru construcții rutiere.

Observatorul de siguranță rutieră UTM https://www.facebook.com/Observatorul-de-siguranță-rutieră-UTM-TUM-Road-Safety-Observatory-2184038225044396, a fost creat pentru a asigura realizarea cercetărilor științifice fundamentale și aplicative, inclusiv și de consultanță, diseminarea rezultatelor cercetărilor în domeniul analizei datelor accidentelor rutiere și de siguranță a infrastructurilor rutiere.

Astăzi direcțiile prioritare de cercetare în cadrul DIIT sunt:

 • Elaborarea structurilor modificate și a metodelor raționale de proiectare, construcție și exploatare a drumurilor auto;
 • Cercetarea compozițiilor rutiere din materiale locale;
 • Elaborarea, cercetarea și reparația mașinilor de construcții și de drumuri, etc.

Activitatea de cercetare a colaboratorilor programului de studii CFDP se încadrează în Programul-cadru pentru cercetare și inovare Orizont 2020 (2014-2020), care reunește toate programele de finanțare ale Uniunii Europene în materie de cercetare și inovare.

O direcție strategică importantă rămâne a fi stimularea relațiilor de parteneriat cu instituțiile de cercetare internaționale pe domenii prioritare și creșterea vizibilității internaționale prin intermediul publicațiilor științifice în ediții de specialitate cotate ISI, revistele indexate în bazele de date internațional, sau ca surse bibliografice indicate cu alte universități din țară și din străinătate.

În scopul promovării activității de cercetare științifică și desemnării rezultatelor cercetărilor, colaboratorii programului de studii CFDP, participă în fiecare an cu publicaţii şi comunicări la Conferința Internațională a Colaboratorilor, masteranzilor și Studenților. La FUA, tradiţional o dată la doi ani se organizează Conferința Tehnico-științifică internațională „Problemele actuale ale Urbanismului și Amenajării Teritoriului”, la care colaboratorii programului de studii CFDP în perioada evaluării au publicat mai multe articole științifice.

 

V. MISIUNEA PROGRAMULUI DE STUDII „CĂI FERATE, DRUMURI, PODURI”

Misiunea programului de studii CFDP constă în pregătirea cadrelor la un nivel superior inginerului licențiat, capabil să aplice tehnologiile avansate și managementul modern la proiectarea, executarea și exploatarea infrastructurii transporturilor, asigurând concomitent compatibilitatea și complexitatea activităților și rezultatelor acestora la nivel național și European. Obiectivul programului de studii CFDP constă în realizarea unor deprinderi de analiză și studiere, care să corespundă tendințelor naționale și internaționale, având ca o finalitate lansarea pe piața muncii a unor specialiști bine pregătiți, capabili să răspundă la provocările și cerințele actuale și să asigure dezvoltarea economiei naționale.

Misiunile, obiectivele și finalitățile Programului de studii sunt corelate cu strategia și politicile instituționale de asigurare și îmbunătățire continuă a calității, în concordanță cu standardele europene și internaționale, în vederea modernizării învățământului superior, astfel încât acesta să satisfacă cerințele societății, în condițiile unei piețe competitive economice, unei societăți bazate pe valori democratice.

 

VI. BAZA TEHNICO-MATERIALĂ

Spațiile educaționale și de cercetare sunt dotate în corespundere cu cerințele curriculare ale programului de studii CFDP. Pentru realizarea calitativă a activităților practice la programul de studii CFDP şi la UTM se află un șir întreg de laboratoare didactice (săli de proiectare, săli de calculatoare dotate cu internet, tablă interactivă etc.). Aceste laboratoare sunt dotate cu materialele necesare, ce permit formarea competențelor studenților în domeniu și asigură realizarea obiectivelor programului de studii CFDP.

 

VII. COMPONENŢA PROGRAMULUI CFDP

Corpul profesoral-didactic al programului de studii CFDP este alcătuit din 14 cadre didactice dintre care: 7 – doctori, conferențiari universitari, 2 – doctori, lectori universitari, 2 – lectori universitari, 3 – asistenți universitari.

Nr.ord. Numele, prenumele Titlul științifico-didactic
1 Bordos Ruslan Șef DIIT, lector universitar, doctor
2 Bejan Sergiu conferenţiar universitar, doctor
3 Cadocinicov Anatolie conferenţiar universitar, doctor
4 Brinișter Valentin conferenţiar universitar, doctor
5 Răilean Alexandru conferenţiar universitar, doctor
6 Bricicaru Ilie conferenţiar universitar, doctor
7 Dobrescu Cornelia conferenţiar universitar, doctor
8 Braguţa Eugeniu lector universitar, doctor
9 Arnaut Pantelimon asistent universitar
10 Pogorlețchi Ghenadie asistent universitar
11 Buraga Andrei lector universitar, drd.
12 Saracuța Petru lector universitar
13 Lungu Valeriu lector universitar, doctor
14 Șuvari Dorin asistent universitar